శ్రీ సూక్తంDownload శ్రీ సూక్తం PDF File

2 comments:

Jc said...

its better if u give down load link of this type of stotralu---as power cuts cant help us to use net or give any APPS in android as to save our culture

Unknown said...

ఇటువంటి పవిత్రమైన స్తోత్రములు రోజూ ధ్యానం చేసుకొనేందుకు అటువంటి పవిత్ర స్తోత్రములు డౌన్ లోడ్ సదు పాయం వుంటే ఆంధకారములో వుండే ప్రజానీకానికి చాలా దోహద పడుతుంది. మా యందు దయవుంచి అటువంటి సదుపాయం కలిగంచగలరని ప్రార్ధిచడమయనిది. పుఛ్ఛ్లలపల్లి రామకృష్ణ రెడ్డి puchhalapallirkr@gmail.com

Post a Comment

 
Powered by Blogger